خانه / پروژه ها / پروژه های دانشگاهی / پروژه های مهندسی کامپیوتر / پروژه پردازش تصویر / پروژه پردازش تصاویر پزشکی با استفاده ازسیستم MYCIN برای تشخیص سرطان معده

پروژه پردازش تصاویر پزشکی با استفاده ازسیستم MYCIN برای تشخیص سرطان معده

پروژه پردازش تصاویر پزشکی با استفاده ازسیستم MYCIN برای تشخیص سرطان معده

 

  ویژگی های این مجموعه :  

کد شبیه سازی در نرم افزار Matlab

داکیومنت و گزارش کامل پروژه

مقاله 

طرح تحقیق

چکيده

سرطان معده نوعی از سرطان در کشورهای در حال توسعه و يکی از عوامل اصلي مرگ و مير در آنها مي­باشد. مشکلات اساسی مربوط به این بیماری عدم تشخیص به موقع آن است چرا که علائم اولیه این بیماری دیر ظاهر می شود . متاسفانه این سرطان بسیار سریع در بدن بیمار رشد می کند و نرخ نجات از این بیماری بسیار پایین است . مهمترين روش تشخيص اين سرطان استفاده از تصاویر آندوسکوپی مي­باشد. در برخي از موارد اين تشخيص با اشتباه همراه است. در اين پژوهش از سیستم  MYCINبراي تشخيص سرطان معده از نوع آدنوکارسینوم (یا بافت های غده ای معده) و نوع لنفوم (سیستم لنفاوی)استفاده شده است. در روش پيشنهادي، تصوير آندوسکوپی شخص مشکوک به بيماري با پيش ­پردازش به تصويري مطلوب تبديل می­ شود.سپس به يک شبکه سلولي وارد مي ­شود تا آن مرکز خوشه را تعيين نمايد.

 نتايج حاصل از پیش پردازش تصویر آندوسکوپی بیمار  بر روي سیستم هدف گرا MYCIN نشان داد که تشخيص مبتني بر پيشنهاد داده شده در اين پژوهش مي­تواند همکار مناسبي براي تشخيص سنتی باشد.

کلید واژه :

سیستم  MYCIN، سرطان معده ، آدنوکارسینوم ، لنفوم ،  پيش­پردازش.

فهرست مطالب

               چکیده 

            فصل اول: کلیات تحقیق

            1-1  مقدمه  

            1-2 بیان مسئله   

           1-3  اهمیت و ضروت انجام تحقیق 

           1-4  اهداف پژوهش

           1-5 سوالات پژوهش 

           1-6  فرضیه های پژوهش

           1-7  تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی  

           1-7-1 فیزیولوژی و آناتومی سرطان معده 

           1-7-2 سامانه Mycin 

           1-7-3 ساختار سلول 

           1-7-4 تصویر دیجیتال پردازش 

           1-7-5 تبدیل فوریه گسسته 

           1-8   ساختار پایان نامه 

               فصل دوم :  ادبیات و سوابق تحقیق

          2-1 ادبیات و سوابق 

          2-2 سرطان معده

          2-2-1 علائم سرطان معده

          2-2-1 دلایل ابتلا به سرطان معده 

          2-3 دسته بندی الگوریتم های تشخیص سرطان معده

          2-3-1 تشخیص سرطان معده بر اساس طبقه بندی ماشین بردار پشتیبان

          2-3-2 تشخیص سرطان معده بر اساس شبکه  عصبی مصنوعی

          2-4 مروری بر تشخیص سرطان معده  انجام شده گذشته

         2-5 الگوریتم های تشخیص توده 

         2-5-1 قطعه بندی 

         2-5-1-1 تکنیک های حد آستانه 

         2-5-1-2 تکنیک های بر مبنای ناحیه 

         2-5-1-3 تکنیک های تشخیص لبه 

         2-5-1-4 تکنیک های ترکیبی 

         2-6 استخراج و انتخاب ویژگی 

         2-7 طبقه بندی کننده ویژگی 

       فصل سوم : سیستم خبره تشخیص پزشکی و کاربرد آتاماتای سلولی در آن

       3-1 پردازش تصویر  

       3-2 تصویر دیجیتالی 

       3-3 مراحل اساسی در پردازش تصویر

       3-4 عناصر سامانه های پردازش تصویر

       3-4-1 ذخیره سازی5

       3-4-2  پردازش 

        3-5 مقدار متوسط در تصویر

        3-6 نمونه برداری 

        3-7 تبدیل فوریه سریع 

        3-8 هیستوگرام تصویر

        3-9 عمل تفریق روی تصاویر 

        3-10 ارتقای تصویر 

        3-10-1 روش های میدان مکان

        3-10-2 روش های میدان فرکانس 

        3-10-2-1 فیلتر ایده آل 

        3-10-3 فیلتر های حوزه مکانی 

        3-10-3-1 فیلتر های پایین گذر مکانی 

        3-10-3-2 فیلتر های بالا گذر مکانی   

        3-10-3-3 فیلتر کردن تقویت بالا      

        3-10-3-4 معرفی چند فیلتر مکانی معروف 

        3-11 پیدا کردن لبه 

        3-12 آتاماتای سلولی 

        3-12-1 ماشین تورینگ

        3-12-2 ابعاد ماشین های سلولی 

        3-12-3 بی نظمی در ماشین های سلولی 

        3-13 ماشین های سلولی یک بعدی 

        3-13-1 توابع انتقال 

        3-13-2 ماشین های سلولی مقدماتی 

        3-13-3 قوانین جامع 

        3-13-4 شرایط مرزی 

        3-14 ماشین های سلولی دو بعدی 

        3-14-1 مشخصات اساسی 

        3-14-2 بازی زندگی

        3-14-2-1 محاسبات جامع در بازی زندگی 

        3-15 آتاماتای یادگیر 

        3-16 ماشین های سلولی یادگیر 

        3-17 سیستم خبره Mycin 

        3-18 یک سیستم خبره شبیه چیست ؟

        3-19 روش کار Mycin 

        3-19-1 Mycin چگونه کار می کند ؟ 

        فصل چهارم : روش اجرای تحقیق

         4-1 مقدمه 

         4-2 روش پیشنهادی 

         4-2-1 عمل فیلترینگ تصاویر

        4-2-2 عمل آتاماتای سلولی 

         4-2-3 مرحله تشخیص

         4-3 تحلیل و مقایسه روش پیشنهادی نسبت به روش دیگر 

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهاد

         5-1 نتیجه گیری 

         5-2 پیشنهادات 

         منابع و ماخذ 

        فهرست منابع فارسی

     فهرست منابع انگلیسی 

        پیوست 

        چکیده انگلیسی 

 

فهرست جداول:

جدول 3-1  مقایسه الگوریتم فوریه مستقیم و روش FFT  

جدول 3-2 جدول انتقال برای مجموعه مقادیر Ci-1(t)+Ci(t)+Ci+1(t)

جدول 3-3 جدول انتقال برای قانون 

جدول 3-4  جدول انتقالات در بازی زندگی 

جدول  3-5 راهکارهای تشخیص در Mycin 

جدول 4-1 مقایسه صحت میان الگوریتم های هوشمند 

 

فهرست اشکال:

شکل 1-1 آناتومی معده

شکل 1-2 ساختار سلولی

شکل 1-3 سیکل سلولی

شکل 3-1 نمایش یک تصویر

شکل 3-2 مراحل اساسی در پردازش تصویر رقمی 

شکل 3-3 هیستوگرام یک تصویر

شکل 3-4 یک همسایگی حول یک نقطه در تصویر

شکل 3-5 فیلتر های پایین گذر مکانی با ابعاد مختلف

شکل 3-6 یک فیلتر مکانی بالاگذر پایه

شکل 3-7 فیلتر Roberts 

شکل 3-8 فیلتر Prewitt    

شکل 3-9 فیلتر Sobel  

شکل 3-10 فیلتر Frei-Chen

شکل 3-11فیلتر  Kirstch 

شکل 3-12 نمایش گرافیکی از تابع انتقال حرکت از یک ماشین تورینگ

شکل 3-13 تکامل یک ماشین تورینگ در چند سلول 

شکل 3-14 تقسیم یک پاره خط به دو قسمت مشابه با مقیاس 2/1

شکل 3-15 تقسیم یک چهار ضلعی به چهار قسمت مساوی با مقیاس 2/1

شکل 3-16 یک مکعب با 8 قسمت مشابه شکل اصلی و با مقیاس 2/1

شکل 3-17 مراحل ساخت شبیه ساز برفدانه کخ با هندسی فرکتالی

شکل 3-18 نمونه هایی از اشکال بدست آمده بر اساس هندسه فرکتالی که دارای خاصیت خود تشابهی هستند

شکل 3-19 8 حالت همسایگی ممکنه برای یک سلول با r=1  و k=2  61

شکل 3-20 حالت سلول مرکزی و دو همسایگی آن

شکل 3-21 ماشین سلولی یک بعدی با r=1  و k=2 

شکل 3-22 تکاملی از یک ماشین سلولی یک بعدی بر روی زمان با شروع از یک سلول سیاه

شکل 3-23 نمایش گرافیکی چهار قانون 0 و 1 و 254 و 255 از ماشین سلولی مقدماتی 

شکل 3-24 تکامل یک ماشین سلولی یک بعدی با استفاده قانون مشخص در زمان

شکل 3-25 قوانین واحد و غیر واحد در ماشین سلولی یک بعدی

شکل 3- 26 همسایگی فن نیومن در ماشین سلولی دو بعدی با r=1 

شکل 3-27 همسایگی مور با شعاع همسایگی r=1  

شکل 3-28 وابستگی در ماشین سلولی یک بعدی با شعاع 2/1

شکل 3-29 شمارش سلول ها در همسایگی فن نیومن 

شکل 3-30 نمایش قوانین بازی زندگی 

شکل 3-31 تعدادی از قالب های مختلف تولید شده در بازی زندگی 

شکل 3-32 پیاده سازی گیت Not با استفاده از قوانین بازی زندگی

شکل 3-33 ارتباط بین آتاماتای یادگیر و محیط

شکل 3-34 انواع همسایگی در ماشین های سلولی

شکل 3-35 آتاماتای یادگیر سلولی

شکل 4-1 تصویر معده بیمار نرمال

شکل 4-2 پردازش اولیه تصویربیمار نرمال

شکل 4-3 فیلتر Ideal   

شکل 4-4 فیلترGaussia

شکل 4-5 فیلتر Butterworth

شکل 4-6 خروجی آتاماتای سلولی تصویر بیمار نرمال برروی فیلتر Ideal 

شکل 4-7 خروجی آتاماتای سلولی تصویر بیمار نرمال برروی فیلتر Gaussian 

شکل 4-8 خروجی آتاماتای سلولی تصویر بیمار نرمال برروی فیلتر Butterworth 

شکل 4-9 تصویر بیمار غیر نرمال 

شکل 4-10 پردازش اولیه تصویر بیمار غیر نرمال

شکل 4-11 فیلتر Ideal 

شکل 4-12 فیلتر Gaussian

شکل 4-13 فیلتر Butterworth

شکل 4-14 خروجی آتاماتای سلولی تصویر بیمارغیر نرمال برروی فیلتر Ideal

شکل 4-15 خروجی آتاماتای سلولی تصویر بیمارغیر نرمال برروی فیلتر Gaussian 

شکل 4-16 خروجی آتاماتای سلولی تصویر بیمارغیر نرمال برروی فیلتر Butterworth 

فهرست نمودارها:

نمودار 3-1 مایسین چگونه کار می کند ؟ 

نمودار 3-2 مایسین چطور بدست می آید ؟ 

نمودار 3-3 نمودار هدف 

تعداد صفحات : 139 صفحه 

نمونه تصویر

یک دیدگاه

  1. Sous sa direction, le plateau fut entoure d’une veritable
    fortification de glace qui le mit a l’abri de toute invasion; sa hauteur faisait une escarpe
    naturelle, et, comme il n’avait ni rentrant ni saillant, il etait egalement fort
    sur toutes les faces. http://www.sophiechassat.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هجده − 5 =