مقاله مکاترونیک

مقاله بررسی سیستم ذخیره سازی انرژی الکتریکی

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 12  تعداد صفحات فارسی:  37 …

توضیحات بیشتر »

مقاله تحقیق بر روی فناوری انتشار صوتی توری براگ فیبری به کار برده شده در …

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 10  تعداد صفحات فارسی:  14 …

توضیحات بیشتر »

مقاله بررسی عددی و مدل مرتبه کاهیده جابجایی مخلوط در پله وارون با سیلندر…

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 11  تعداد صفحات فارسی:  32 …

توضیحات بیشتر »

مقاله سیستم پیشگیری ROLL-OVER برای خودروهای تجاری: عملکرد بدون …

سال : 2015  ژورنال : Taylor & Francis تعداد صفحات انگلیسی : 14  تعداد صفحات …

توضیحات بیشتر »

مقاله سیستم ترمز ضد قفل بدون سنسور هوشمند برای وسایل نقلیه الکتریکی …

سال : 2015  ژورنال : IEEE  تعداد صفحات انگلیسی : 10  تعداد صفحات فارسی:  27 …

توضیحات بیشتر »

مقاله تشخیص دروغگویی از سیگنال گفتار با استفاده از ویژگی های ماشین بردار …

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 11  تعداد صفحات فارسی:  26 …

توضیحات بیشتر »

مقاله ساخت و تعیین مشخصات ردیاب نوری فرابنفش فلز- نیمه رسانا – فلز بر …

سال : 2016  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 9  تعداد صفحات فارسی:  30 …

توضیحات بیشتر »

مقاله تاثیرات نیروهای اینرسی سیال در فیلم های فشاری پله دار مدور که با …

سال : 2016  ژورنال : EMERALD  تعداد صفحات انگلیسی : 7  تعداد صفحات فارسی:  12 …

توضیحات بیشتر »

مقاله ژنراتور القایی دارای تغذیه دوبل برای سیستم‌های تبدیل انرژی باد با قابلیت‌های فیلتر …

سال : 2015  ژورنال : IEEE  تعداد صفحات انگلیسی : 11  تعداد صفحات فارسی:  23 …

توضیحات بیشتر »

مقاله افزایش پایداری توربین های بادی DFIG با تنظیم پارامترهای دستگاه های FACTS

سال : 2013  ژورنال : IJTPE تعداد صفحات انگلیسی : 7  تعداد صفحات فارسی:  15 …

توضیحات بیشتر »

مقاله جای گیری بهینه SVC و STATCOM برای افزایش پایداری ولتاژ تحت احتمال …

سال : 2012 ژورنال : IJAET تعداد صفحات انگلیسی : 12 تعداد صفحات فارسی:  15 …

توضیحات بیشتر »

مقاله تحلیل عملکرد دینامیکی مزرعه توربین های بادی بر پایه DIG دارای …

سال : 2012  ژورنال : IGETAE تعداد صفحات انگلیسی : 9  تعداد صفحات فارسی:  15 …

توضیحات بیشتر »

مقاله فیلترینگ فعال بکار رفته در مولد القایی دارای تغذیه دوبل و تأمین کننده…

سال : 2011  ژورنال : IEEE  تعداد صفحات انگلیسی :10  تعداد صفحات فارسی:  13   …

توضیحات بیشتر »

مقاله یک نمونه خمش شبه دایروی اصلاح شده‌ برای بررسی شکست ترد مود ترکیبی

سال : 2011  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 14  تعداد صفحات فارسی: 13 …

توضیحات بیشتر »