مقاله مدیریت حمل و نقل

مقاله ارتباط بین تعهد در قبال نام تجاری و رفتار شهروندی نام تجاری مربوط به کارکنان …

سال : 2014             ژورنال : ELSEVIER          …

توضیحات بیشتر »

مقاله روش یکپارچه‌سازی حمل‌ونقل و کاربری‌زمین برای استراتژی حمل‌ونقل و ….

سال : 2014            ژورنال : ELSEVIER          …

توضیحات بیشتر »

مقاله ارزشیابی پایداری پروژه های ساختمانی در برنامه ریزی شهری

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 7  تعداد صفحات فارسی:  14 …

توضیحات بیشتر »

مقاله مطالعه ای تطبیقی در مورد سیستم های هزینه یابی مبتنی بر فعالیت …

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 10  تعداد صفحات فارسی:  25 …

توضیحات بیشتر »

مقاله تاثیر مدیریت منابع انسانی بر رقابتی بودن شرکت های حمل و نقل

سال : 2017  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 7  تعداد صفحات فارسی:  9 …

توضیحات بیشتر »

مقاله سنجش تاثیر مالیِ مقررات زیست محیطی بر صنعت ترابری

سال : 2017  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 7  تعداد صفحات فارسی:  29 …

توضیحات بیشتر »

مقاله مورد انتظار خدمات حمل و نقل عمومی در تامین دسترسی شهروندان به مرکز…

سال : 2017 ژورنال : ELSEVIER تعداد صفحات انگلیسی : 12 تعداد صفحات فارسی: 23 …

توضیحات بیشتر »

مقاله منبع‌یابی استراتژیک و مسئولیت اجتماعی شرکتی: هماهنگ‌سازی اهداف …

سال : 2017  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 11  تعداد صفحات فارسی:  26 …

توضیحات بیشتر »

مقاله رویکرد استراتژیک برای مدیریت منابع انسانی در طول بحران

سال : 2016  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 10  تعداد صفحات فارسی:  13 …

توضیحات بیشتر »

مقاله پیش‌بینی‌های مدیریتی، ریسک‌ها ویژه و محیط اطلاعاتی

سال : 2016  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی :17  تعداد صفحات فارسی:  25   …

توضیحات بیشتر »

مقاله ممکن ساختن حمل و نقل شهری چندحالتی بین-وجهی از طریق خدمات تکمیلی…

سال : 2016  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 6  تعداد صفحات فارسی:  14 …

توضیحات بیشتر »

مقاله بررسی موردی سیاست های حمل و نقل تشویق به عملکرد خوب در توسعه ی…

سال : 2014  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 9  تعداد صفحات فارسی:  18 …

توضیحات بیشتر »

مقاله بهینه سازی مسیر یابی برای کشتی های باربری متعدد در شبکه های hub و spoke

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 11  تعداد صفحات فارسی:  24 …

توضیحات بیشتر »