مقاله مدیریت حسابداری

مقاله اثر شتاب ، نمونه‌ تأثير رفتار غيرمنطقي سرمايه‌گذاران بر روي تغيير قيمت‌هاي …

سال : 2015  ژورنال : Financial Internet Quarterly e-Finanse  تعداد صفحات انگلیسی : 9  تعداد …

توضیحات بیشتر »

مقاله تاثیرات دیدگاه سرمایه گذار منطقی و سیاست افشاگری شرکت در مورد …

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 13  تعداد صفحات فارسی:  28 …

توضیحات بیشتر »

مقاله اثر اختصاصی بودن هدف هزینه و فرآیند توسعه محصول جدید بر عملکرد …

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 11  تعداد صفحات فارسی:  34 …

توضیحات بیشتر »

مقاله انتشار شیوه های حسابداری مدیریت در شرکت های تولیدی ایران

سال : 2015  ژورنال : Middle-East Journal of Scientific Research تعداد صفحات انگلیسی : 11   …

توضیحات بیشتر »

مقاله مشارکت، حسابداری و یادگیری چگونه پیاده سازی یک چشم انداز جدید

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 16  تعداد صفحات فارسی:  40 …

توضیحات بیشتر »

مقاله دیدگاه های جهانی در مورد سیستم های اطلاعاتی حسابداری: رویکرد تلفن …

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 6  تعداد صفحات فارسی:  13 …

توضیحات بیشتر »

مقاله بررسی درک اساتید حسابداری حرفه ای گرایانه ی

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 15  تعداد صفحات فارسی:  31 …

توضیحات بیشتر »

مقاله موانعی برای اتخاذ فرآیند حسابداری مدیریتی MA در محیط برنامه ریزی …

سال : 2015  ژورنال :  International Conference on System Sciences تعداد صفحات انگلیسی : 10  …

توضیحات بیشتر »

مقاله تحلیل عوامل مؤثر بر موفقیت استفاده از سیستم های اطلاعات حسابداری

سال : 2015  ژورنال : INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC & TECHNOLOGY تعداد صفحات انگلیسی : …

توضیحات بیشتر »

مقاله رابط بازاریابی-حسابداری – مشکلات و فرصت ها

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 8  تعداد صفحات فارسی:  22 …

توضیحات بیشتر »

مقاله گزاره های ارزش مشتری بعنوان حسابداری مدیریت میان سازمانی …

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 14  تعداد صفحات فارسی:  47 …

توضیحات بیشتر »

مقاله ساختار تامین مالی بانک و اعطای وام تحت شوک های نقدینگی: شواهدی از کره

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 19  تعداد صفحات فارسی:  36 …

توضیحات بیشتر »

مقاله مطالعه ای تطبیقی در مورد سیستم های هزینه یابی مبتنی بر فعالیت …

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 10  تعداد صفحات فارسی:  25 …

توضیحات بیشتر »

مقاله مهارت هایی که باعث بهبود سودآوری می شوند: رابطه بین مدیریت پروژه …

سال : 2016  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 8  تعداد صفحات فارسی:  29 …

توضیحات بیشتر »